1. ข้อมูลประจำตัว  
  2. ข้อมูลด้านการศึกษา  
  3. กิจกรรม / ความสามารถพิเศษ  
  4. ข้อมูลบิดา  
 
 
  5. ข้อมูลมารดา  
 
 
 
  6. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  

หลักฐานการสมัคร    
 
 
  1. สำเนาผลการเรียนหรือใบ ร.บ. จำนวน ๑ ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ฉบับ
  5. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
  6. ใบสมัคร  (ทำการกรอกจากระบบ หรือ download จากระบบ)
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.08-17166370, 08-3206-7999, 08-6179-4799, 08-6429-2943