ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 (26 มิ.ย. 2560)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (26 มิ.ย. 2560)
พิธีรดน้ำดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (9 พ.ค. 2560)
ปฐมนิเทศการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (9 พ.ค. 2560)
อบรมให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน (31 มี.ค. 2560)
ศึกษาดูงาน 21-22 มีนาคม 2560 (31 มี.ค. 2560)
ลงนาม MOU การจัดการขยะกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (31 มี.ค. 2560)
ประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงการค้าเมืองชายแดน (10 ก.พ. 2560)
"มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน" ในภาคกลางคืน (21 ม.ค. 2560)
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน (21 ม.ค. 2560)
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอน (14 ม.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ต่อต้านยาเสพติด” (23 ธ.ค. 2559)
เข้าพบแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาศรับตำแหน่งใหม่ (14 ธ.ค. 2559)
โครงการจิตอาสา "ล้อมรั้วด้วยรัก" (12 ธ.ค. 2559)
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน (29 พ.ย. 2559)
โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ (26 พ.ย. 2559)
ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้(South Korea) (8 ธ.ค. 2559)
การประชุมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ครั้งที่ 4/2559 (29 พ.ย. 2559)
ดร.ฐิติพงศ์ ไชยองค์การ ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการค้า (17 พ.ย. 2559)
ลงนามถวายอาลัย (19 ต.ค. 2559)
 
 

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


  • อ. รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์   08-3206-7999
  • อ. ผกาภรณ์ บุสบง   08-1176-6370
  • อ. เชษฐา บัวลีเอ่น   08-6179-4799
  • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
  • สำนักงานเลขา   08-8258-1224
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887188 , 08-6431-3282 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com