สารจากอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2 (27 มี.ค. 2562)
ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (22 มี.ค. 2562)
โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (17 มี.ค. 2562)
ศึกษาดูงานมิติใหม่แห่งการปกครองของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่เทศบาลเมือง (15 มี.ค. 2562)
ศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านวิชาการของการบริหารจัดการสถานศึกษา (15 มี.ค. 2562)
รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบ 2 (update : 25-02-2562) (25 ก.พ. 2562)
ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ร่วมรับเสด็จ (13 ก.พ. 2562)
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 601 (5 ก.พ. 2562)
Star of Pacific 2019 (19 ม.ค. 2561)
ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019 (19 ม.ค. 2561)
มหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน ราตรีประดับดาวแปซิฟิค 2019 (19 ม.ค. 2562)
การสอบประมวลผลความรู้และสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รหัส 061 (17 ม.ค. 2562)
โครงการประชุมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการอบรมมาตรฐานคุณวุฒิ (16 ม.ค. 2562)
ร่วมโครงการจิตอาสา รักษ์พะเยา รักษ์สะอาด (16 ธ.ค. 2561)
โครงการจิตอาสา "พัฒนาวัดสันปูเลย" (16 ธ.ค. 2561)
โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน" (15 ธ.ค. 2561)
โครงการบริการวิชาการอบรม "ความปลอดภัยบนท้องถนน" (15 ธ.ค. 2561)
จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (14 ธ.ค. 2561)
โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม" (9 ธ.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดโคนน้อย (8 ธ.ค. 2561)
 
 

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


  • อ. รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์   08-3206-7999
  • อ. ผกาภรณ์ บุสบง   08-1176-6370
  • อ. เชษฐา บัวลีเอ่น   08-6179-4799
  • อ. นันธิดา สายสุวรรณ์ (งานทะเบียน) 086-431-3282
  • อ. สมศรี โปแซะ (งานการเงิน) 063-287-1214
  • อ. ศิริศักดิ์ ศักดิ์ศิริคุณ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) 054-887-188
  • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
  • คณะวิทยาการจัดการ   054-887-188
  • สำนักการเงิน   08-6430-1887, 08-6428-9003, 06-3287-1214
  • Fax : 054-887-189
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com