ภาพกิจกรรม : โครงการจิตอาสา "ส่งเสริมและพัฒนาวัดเทพนนม"