ข่าวประชาสัมพันธ์
นายก อบจ.พะเยา รับธงมอบสถาบันสอนระดับปริญญาแห่งใหม่ของจังหวัด (15 ส.ค. 2558)

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้แทนในพิธีรับธงส่งมอบสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคให้กับชุมชน ในการนี้ อาจารย์สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบัน เป็นผู้ส่งมอบธงสถาบันฯ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้ใช้สถาบันฯ เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาวิทยาการระดับสูง สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากรัฐมนตรว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 และได้รับการรับรองวิทยฐานะเปิดสอนในระดับปริญญา จากกระทรวงศึกษาธิการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โดยอนาคตมีแผนงานการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกด้วย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 850


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com