ข่าวประชาสัมพันธ์
ipacific ลงนามร่วม MOU พัฒนาวิชาการและวิจัยสถาบันอุดมศึกษา (31 พ.ค. 2559)

          เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒๒๒ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดีสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค(Ipacific) และคณาจารย์ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดยผู้บริหารและผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเทศบาลตำบลบ้านต๊ำเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านวิชาการและวิจัยซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการบริหารจัดการในการผลิตบัณฑิตของสถาบันให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ และรองรับเปิดเสรีอาเซียนและอนุภาคลุ่มน้ำโขงความร่วมมือครั้งนี้จะสร้างพลังทวีคูณทางการจัดการในลักษณะ Partnership ยิ่งขึ้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 937


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com