ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ (26 พ.ย. 2559)

           ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ดร.พีระ พันธุ์งาม รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ” ณ ห้อง 238 ตึกคณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความทางวิชาการให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 39 คน ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยเน้นกระบวนการพัฒนาความคิดในการเขียนบทความ เช่น การสร้างกรอบแนวคิด การตั้งคำถามงานวิจัย และการสร้างข้อถกเถียงต่างๆ ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม ทั้งในด้านการเขียนบทความทางวิชาการและด้านวิชาการในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใช้ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการลงในวารสารวิชาการ หรือในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ 

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 896


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com