ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขเวลา 20.30 น. (12 ก.ค. 2561)

ประกาศ
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ให้ดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ตรวจสอบรายชื่อ)
 

ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษา download ใบ pay – in ที่ได้รับในไลน์ กลุ่ม ชำระค่าลงทะเบียนปัจฉิมนิเทศและชำระค่าขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา ได้ที่ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ทุกสาขา ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

 

ขั้นตอนที่ 3 นำใบ pay – in และใบเสร็จ/สลิป ที่นักศึกษาได้ชำระค่าลงทะเบียนปัจฉิมและชำระค่าขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว มาลงทะเบียนในวันปัจฉิมนิเทศวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ได้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนปัจฉิมและค่าขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษาช่วงเวลาดังกล่าว ทางสถาบันฯ จะดำเนินการส่งรายชื่อนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป (กรกฎาคม 2562)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนและวัดผล อ.พัชรี คำพีระ 086-4313282

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 1086


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com