ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (17 มี.ค. 2562)

             เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานโครงการสัมมนาค่ายวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการวิจัยในการจัดทำโคร่งร่างงานวิจัย การสร้างเครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ ใจภักดี, ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ และ ดร.ณัฐินันท์ พรามสังข์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมพิงคพาเลซ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 655


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com