ข่าวประชาสัมพันธ์
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา(กลุ่มย่อย) ในรายวิชา สัมมนาการท่องเที่ยวและการโ (16 ก.ย. 2563)

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา(กลุ่มย่อย) ในรายวิชา สัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2563 ณ ห้อง 233 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิตยา วงค์ยศ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์สาลิกา ก๋ายอด เลขาคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์จิรญา มีมานะ อาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เกียรติเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักศึกษาเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 764


สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com