พชระเศรณี, กษิดิศ. รูปแบบการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจของรัฐบาลไทย โดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนสินค้า. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 149-162, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/119>. Date accessed: 22 may 2019.