และประมวล จันทร์ชีวะ, สุนทรียา คเชนทรกำแหง,. " มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทประกัน วินาศภัย: ศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ...." วารสารวิชาการ [Online], Volume 3 Number 2 (23 February 2018)