สุจิตรา สามัคคีธรรม, . 2018 Feb 24. จาก CSR ถึง CSV: แนวคิดว่าด้วยการทำประโยชน์แก่สังคมของภาคธุรกิจ. วารสารวิชาการ. [Online] 3:2