แสนเย็น, ทักษิณา, ศิริจารุอนันต์, ธนะพัฒน์, หาโส๊ะ, อาภาภรณ์, AND ค้าทางชล, สุชาติ. " แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรด้วยวิถีมุสลิม" วารสารวิชาการ [Online], Volume 4 Number 1 (31 July 2018)