จูมะ, . (2018). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารวิชาการ, 4(1), 218-230. Retrieved from http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/129