โพธิกุล, อนันต์. การบริหารจัดการขยะชุมชน ของเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 107-121, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/130>. Date accessed: 24 july 2019.