โพธิกุล, อนันต์. " การบริหารจัดการขยะชุมชน ของเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี." วารสารวิชาการ [Online], 4.1 (2018): 107-121. Web. 17 Nov. 2018