โพธิกุล, อนันต์. " การบริหารจัดการขยะชุมชน ของเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี" วารสารวิชาการ [Online], Volume 4 Number 1 (26 July 2018)