สำเภาทิพย์, วิรังรอง; ประพิณวงศ์, มาลินี. การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการเขียนแบบร่วมมือ โดยใช้โปรแกรม Google Docs. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 260-278, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/132>. Date accessed: 24 july 2019.