สำเภาทิพย์, วิรังรอง, & มาลินี ประพิณวงศ์. " การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการเขียนแบบร่วมมือ โดยใช้โปรแกรม Google Docs." วารสารวิชาการ [Online], 4.1 (2018): 260-278. Web. 24 Jul. 2019