อินทร์จันทร์, บรรเลง et al. วิถีชีวิตชุมชน : กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 1-9, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/144>. Date accessed: 24 july 2019.