อินทร์จันทร์, บรรเลง, สุชาติ ค้าทางชล, ฐิติวัฒน์ ยะชัยมา, & ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง. " วิถีชีวิตชุมชน : กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี." วารสารวิชาการ [Online], 4.1 (2018): 1-9. Web. 24 Jul. 2019