อินทร์จันทร์, บรรเลง, ค้าทางชล, สุชาติ, ยะชัยมา, ฐิติวัฒน์, AND แจ่มกระจ่าง, ถิรวัฒน์. " วิถีชีวิตชุมชน : กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" วารสารวิชาการ [Online], Volume 4 Number 1 (26 July 2018)