จินดาวัฒน์, วัฒนา. " การบริหารงบประมาณเพื่อการเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1" วารสารวิชาการ [Online], Volume 4 Number 1 (26 July 2018)