กลิ่นภู่, วัชราภรณ์ et al. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการพัสดุกระดาษผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายของแผนกจัดซื้อ บริษัท ไทยปริ้น ( ประเทศไทย ) จำกัด. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 191-203, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/147>. Date accessed: 22 may 2019.