เสถียรไชยกิจ, ณัฐพงศ์. " กลยุทธ์การทำอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจำหน่ายในเขตพญาไท-ราชเทวี กรุงเทพมหานคร" วารสารวิชาการ [Online], Volume 4 Number 1 (26 July 2018)