ศรีปรัชยานนท์, . 2018 Jul 26. กระบวนการสร้างหลักประกันชีวิตตามหลักศีล 5 ในจังหวัดลำปาง. วารสารวิชาการ. [Online] 4:1