จันทร์งาม, บุญเพ็ง. การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 172-180, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/175>. Date accessed: 22 may 2019.