พรไชยยา, ประทินทิพย์. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสมรรถนะการวิจัย ในชั้นเรียนของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 25-43, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/182>. Date accessed: 22 may 2019.