จันทราช, สุมนา; เผ่าพันธุ์, ณัฐสพันธ์. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 92-106, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/183>. Date accessed: 22 may 2019.