ดงสิงห์, ., & ปันแก้ว, . 2018 Jul 28. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการห้องพักโรงแรมของผู้ใช้บริการวัยทำงาน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต. วารสารวิชาการ. [Online] 4:1