ดงสิงห์, สิริพร, & ภูชิษา ปันแก้ว. " ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการห้องพักโรงแรมของผู้ใช้บริการวัยทำงาน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต." วารสารวิชาการ [Online], 4.1 (2018): 122-131. Web. 22 May. 2019