ประพันธ์พจน์, ณัฐดนัย, AND เทศนิยม, สุนิตา. " รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยทองสุข" วารสารวิชาการ [Online], Volume 4 Number 1 (29 July 2018)