นครจันทร์, เฉลียว; โสภา, ศิริพงศ์. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 241-259, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/189>. Date accessed: 22 may 2019.