กลิ่นภู่, วัชราภรณ์, ศิริบุญญกาล, อภิชาติ, เจตนลิน, พันธ์, AND บุสบง, ผกาภรณ์. " การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ของเทศบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี" วารสารวิชาการ [Online], Volume 4 Number 1 (31 July 2018)