พรมลา, ., & อุคคกิมาพันธ์, . (2019). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการ, 4(2), 59-67. Retrieved from http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/209