วิยาภรณ์, สุธาสินี, ชื่นจิตต์ วงษ์พนัส, รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์, & พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา. " ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยว พื้นที่หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช." วารสารวิชาการ [Online], 4.1 (2018): 83-91. Web. 22 May. 2019