วิยาภรณ์, สุธาสินี, วงษ์พนัส, ชื่นจิตต์, รัตน์ชัยศิลป์, รุ่งฤดี, AND จันทร์ปัญญา, พันธ์ศักดิ์. " ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยว พื้นที่หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช" วารสารวิชาการ [Online], Volume 4 Number 1 (26 July 2018)