พรมลา, วลัยนารี; ฟูเฟื่อง, ทิวาพร. ประสบการณ์ของครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในระยะเฉียบพลัน. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 68-75, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/210>. Date accessed: 22 may 2019.