ประชาศรัยสรเดช, กิตติพร, ดวงใจ, อรวรรณ, AND สุริยานิมิตรสุข, ธัญญมล. " ประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในการบริการวิชาการ ที่บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี" วารสารวิชาการ [Online], Volume 4 Number 2 (21 January 2019)