ธรรมนิตยกุล, ., & เมืองแสน, . (2019). การพัฒนาตัวแบบในการจัดการการเงินส่วนบุคคล ของข้าราชการกองทัพเรือไทย. วารสารวิชาการ, 4(2), 98-119. Retrieved from http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/213