Chatviriyawong, Richavee, AND Chattiwat, Wisa. " การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านด้วยการสอน แบบเน้นภาระงานบูรณาการการสอนอ่านเชิงกลวิธีแบบร่วมมือ และเทคนิคสแคมเปอร์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง" วารสารวิชาการ [Online], Volume 4 Number 2 (21 January 2019)