แสงแก้ว, อัณณ์อากร, AND จิรจารุภัทร, ดร.ผกามาศ. " การรำเพลงปี่ สายโนรายก ชูบัว ศิลปินแห่งชาติ" วารสารวิชาการ [Online], Volume 4 Number 2 (21 January 2019)