ทวีสิน, ณัษฐนนท, AND วงษ์สวัสดิ์, ธรรศพงศ์. " ธรรมาภิบาลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุขององค์การ บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก" วารสารวิชาการ [Online], Volume 4 Number 2 (22 January 2019)