ทมเจริญ, ., กาญจนาทวีกุล, ., บางบอน, ., & ค้าทางชล, . 2019 Jan 22. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ. วารสารวิชาการ. [Online] 4:2