บุญคล่อง, ., & วรากุลรักษ์, . (2019). ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการ, 4(2), 302-312. Retrieved from http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/227