บุญคล่อง, สุนิสา, & ญาณกร วรากุลรักษ์. " ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี." วารสารวิชาการ [Online], 4.2 (2018): 302-312. Web. 22 May. 2019