สุชัยยะ, สุรเชษฐ์. " ภาวะผู้นำขององค์กร นวัตกรรมการจัดการและความผูกพันของ พนักงานต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิผลธุรกิจเทคโนโลยี สารสนเทศในประเทศไทย." วารสารวิชาการ [Online], 4.2 (2018): 326-336. Web. 22 May. 2019