กาบมณี, เนตรนภา et al. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อสมรรถนะบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 366-375, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/232>. Date accessed: 22 may 2019.