กาบมณี, เนตรนภา, ขอนยาง, วาสนา, กิจควรดี, เบญจวรรณ, AND อุ่ยเจริญ, สิริลักษณ์. " ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อสมรรถนะบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี" วารสารวิชาการ [Online], Volume 4 Number 2 (23 January 2019)