และคณะ, . (2018). ความรู้ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา; Local Administrative Organization Administrators’ Knowledge of Good Governance Principles of Muang District Phayao Province. วารสารวิชาการ, 3(1), 104-114. Retrieved from http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/71